سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد توکلیان – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سیروس زینلی – آزمایشگاه تشخیص مولکولی ناهنجاریهای ژنتیکی
نادر اسدزاده – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بابک عظیمی فر – آزمایشگاه تشخیص مولکولی ناهنجاریهای ژنتیکی

چکیده:

ژن PITl ار جمله ژنهای کاندیدا برای بهبود خصوصیات سیر تولیدی در دامهای شیرده می باشد که در دهه اخیر زمینه بسیاری از تحقیقات ژنتکی مولکولی در زمینه اصلاح نژاد گله های شیرده را به خود اختصاص داده است.این ژن در واقع یک فاکتور ویژه نسخه برداری هیپوفیزی می باشد که باعث تظاهر مناسب ژنهای هورمون رشد (GH) و پرولاکتین (PRL) در هیپوفیز خلفی می شوند. این ژن دارای ۶ اگزون و ۵ اینترون می باشد. از لحاظ جایگاه کروموزومی در گاو در کروموزوم شماره یک قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی فراوانی شکلهای مختلف اللی در ناحیه ای ۶۰۰ جفت بازی از اگزون ۶ از ژن PITl در جمعیتهای گاو سرابی و گلپایگانی ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP می باشد. استخراج DNA از ۸۲ نمونه از جمعیت گاوهای سرابی و ۴۲ نمونه از جمعیت گاوهای گلپایگانی به دست آمد. با استفاده از آغازگرهای مناسب توالی حاوی جایگاه آنزیمی چندشکلی HinFI در اگزون ۶ ژن توسط تکنیک PDR تکثیر شد سپس قطعات تکثیر شده با آنزیم مذکور هضم گردیدند. یه ژنوتیپ AA و AB و BB به ترتیب قطعات ۶۰۰ جفت بازی و ۲۴۳، ۶۰۰، ۳۵۷، ۳۵۷، ۲۴۳ جفت بازی را ایجاد نمودند. فراوانی ژنوتیپهای AA و AB و BB به ترتیب ۷/۳% و ۳۹% و ۷/۳% برای گاوهای سرابی و ۵۵/۳% و ۳۶/۸% و ۷/۹% برای گاوهای گلپایگانی محاسبه شده اند. همچنین فراوانی اللی، اللهای A و B به ترتیب برای گاوهای سرابی ۷/۳% و ۲۷% و برای گاوهای گلپایگانی ۷۴% و ۲۶% محاسبه شده بودند. آزمون کای اسکور (۲%) نشان داد که تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت گاوهای سرابی و گلپایگانی نمونه گیری شده برای ژن PITl برقرار است.