سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا ابراهیمیان –
سیاوش مکتبی –
علی فضل آرا –

چکیده:

انتقال باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با انسان از طریق مواد غذایی از سال ۱۹۸۱ مورد توجه قرار گرفت. این پاتوژن توانایی رشد و تکثیر در انواع مواد غذایی و در دمای یخچال را دارد. این باکتری به عنوان sapronosis-zoonosis-foodborne خته شده است. ماهی، میگو و سایر آبزیان از جمله مواد غذایی هستند که به این پاتوژن آلوده شده و می توانند در انتقال باکتری به مصرف کنندگان نقش داشته باشند. این باکتری به کرات از مواد غذایی دریایی تازه، منجمد، عمل آوری شده، ماهیان پرورشی آب شیرین و ماهیان دودی ده در کشورهای مختلف جداشده است. با توجه به اینکه ایران و مخصوصاً استان خوزستان یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان آبزیان است. اطلاع از حضور باکتری در ماهیان پرورشی حائز اهمیت است. مواد و روش کار: در این تحقیق ۱۰۰ نمونه ماهی پرورشی گرم آبی شیرین در دو فصل سرد و گرم مورد بررسی قرار گ رفت. از هر ماهی ۲ نمونه یکی از روده ها و یکی از برونش ها بطور استریل اخذ و مطابق روش FDA بوسیله محیط Broth Enrichment Listeria غنی سازی صورت گرفته و ۳ کشت (همانروز، ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد) روی محیط Agar Selective Listeria به عمل آمد. پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد کلنی های مشکوک مورد آزمایشات بیوشیمیایی قرار گرفته و نسبت به شناسایی انواع گونه های لیستریا ا قدام گردید. نتایج: از ۱۰۰ نمونه مورد آزمایش ۱۸ نمونه (۱۸%) از نظر لیستریا مثبت بودند. از نمونه های فصل گرم ۲ مورد لیستریا مونوسیتوژنز (۲%) و ۳ مورد لیستریا گرایی (۳%) و ۴ مورد لیستریا اینوکوآ (۴%) جدا گردید در حالیکه در نمونه های فصل سرد ۲ مورد لیستریا مونوسیتوژنز (۲%) و ۷ مورد لیستریا اینوکوآ (۷%) مجود دارد. با انجام آزمایشات سرولوژیکی تمام موارد مثبت از نظر لیستریا مونوسیتوژنز مشخص گردید که سروتیپ های جدا شده در فصل گرم مربوط به ۱ و ۴ و در فصل سرد مربوط به سروتیپ ۱ می باشد. بحث و نتیجه گیری: در ایران تحقیقات محدودی در خصوص ایزولاسیون لیستریا مونوسیتوژنز صورت پذیرفته که بیانگر آلودگی بالای ماهیان پرورشی و دودی در استان های تهران و گیلان بوده است. متاسفانه اطلاعات چندانی از حضور باکتری در آبزیان سایر نقاط کشور وجود ن داشته و هنوز هم هیچ استانداردی در خصوص ایزولاسیون این باکتری از مواد غذایی دریایی در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نشده است. نظر به اینکه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز یک باکتری سرما دوست است، حضور باکتری در فصول گرم و آلودگی بالای ماهیان پرورشی به این ارگانیسم به میزان ۴% در مناطق گرمسیری مانند استان خوزستان حائز اهمیت بوده و بررسیهای بیشتری در این خصوص توصیه می گردد. با توجه به میزان پراکندی لیستریا در طبیعت و به علت foodborne- Sapronosis- zoonosis بودن باکتری همچنین به دلیل اینکه این باکتری ایجاد بیماری های سیستمیک و عفونی درانسان می نماید، توجه مسئولین بهداشتی مملکت را جهت تدوین آئین نامه بهداشتی در کنترل مواد غذایی و بهداشت عمومی جلب می نمائیم.