سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین حاجی قهرمانی – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

چکیده:

با توجه به اینکه گاو قدرت تمایز دهانی موادی را که به دهان می گیرند ندارد، ممکن است اجسام خارجی را بلع کنند که معمو لا توسط سایر گونه ها پس زده می شود .اجسام خارجی نوک تیز بلع شده می توانند به دیواره نگاری فرو رفته و باعث پریتونیت و یا بدنبال آن درگیری سایر اعضاء گردند .بیماری بدلیل کاهش چشمگیر تولید و میزان مرگ و میر بالا از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است .هدف از انجام این مطالعه تعیین حضور و انواع اجسام خارجی در گاوهای تحت درمان کشتار شده در خرم آبادمی باشد .این بررسی بر روی ۱۰۲ راس گاو از هر دو جنس صورت گرفته و سن دامها بین ۲ سال تا بالای ۵ سا ل بوده است.نتایج با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . چسبندگی نگاری در ۴ راس از دامهای تحت بررسی مشاهده شده جنسیت و آبستنی در میزان این چسبندگی بی تاثیر بود .در ۲۹ راس از دامها، جسم خارجی یافت گردیده ۲۴ قطعه فلزی در نگاری یا مناطق دیگر بدن دامها فرو رفته بود .از نظر وجود جسم خارجی در بین بعضی از گروههای سنی و یا دامهای نر و ماده اختلاف معناداری مشاهده گردید .همچنین از بروز بیماری به صورت بالینی، آبستنی حائز اهمیت بود .