سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک عطاری – دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران
ایرج سهرابی حقدوست – گروه پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدحسن بزرگمهری فرد – گروه طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

آنتریتهای باکتریایی و انگلی ازعوامل اصلی کاهش ضریب تبد یل غذا یی و وزن گله در مرغداریهای گوشتی شهرستان بوده است . اکثریت مرغداران شهرستان، در طول دوره پرورشی با بروز آنتریتها مواجه بوده و در پا یان دوره با مشکل کاهش تولید، دست به گریبان بودند . در این بررسی، تعداد ۳۸۰ قطعه طیور گوشتی، در شهرستان مهاباد، در طی ۱۱ ماه از نظر فراوانی، عوامل بوجود آورنده و تعیین انواع تغییرات هیستوپاتولوژیک و ارتباطات بین آنتریتهای باکتریائی و انگلی مورد بررسی قرار گرفتند در بررسی میکروبیولوژیک فراوانی آنتریت باکتریال ۷۴/۲ درصد و از نظر عوامل ا یجاد کننده، باکتریای کولی ۹۶/۸ درصد و باکتری کلستریدیوم ۳/۲ درصد تعیین شد در بررسی پاراز یتولوژیک فراوانی اووسیست، در روش لام مرطوب ۱۷/۱ درصد و در روش شناوری ۳۶/۳ درصد، فراوانی بصورت کوکس یدیازیس ۲۶/۳ درصد و بصورت کوکسیدیوزیس ۱۰ درصد و در مجموع فراوانی آنتریت انگلی سی و شش و سه دهم درصد تعیین شد در بررسی هیستوپاتولوژیک آنتریتهای باکتریال و انگلی، فراوانی ادم مخاطی ۷۴/۲ درصد، ادم ز یر مخاطی ۴۵/۳ درصد، خونریزی ۲۵/۳ درصد، هیپرپلازی انتروسیتها ۳۰/۸ درصد، نکروز سلولی ۲۷/۱ درصد، وجود اووسیست در مخاطات ۱۰درصد و انفیلتراسیون سلولهای التهابی ۱۸/۲ درصد تعیین شد . همچنین مشخص گردید بین آنتریتهای انگلی و باکتریائی ارتباط وجود دارد و آنتریت انگلی می تواند زمینه ساز آنتریت باکتریائی باشد . در یافته ها ی جانبی مشخص گردید بین آنتریت انگلی و آنتریت باکتریال با نواحی درگیر روده ( دوازدهه و ابتدای تهی روده ) ارتباط معنی دار وجود ندارد