سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی شریفی حسینی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر
امید دیانی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر
محمد سالار معینی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر
ثابت پی – کارشناس علوم دام مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استا

چکیده:

لیگنو سلولز فراوان ترین ماده آلی در زمین می باشد. کاه و کلش غلات عمده ترین باقی مانده لیگنوسلولزی در مناطقی است که دانه غلات تولید می شوند. بررسی ها نشان می دهند که پروتئین خام، قابلیت هضم و املاح کاه در غلات کم و لیگنین سلولز و همی سلولز آن زیاد می باشد. ولی این باقی مانده ها در مقادیر زیاد تولید و در کشورهای در حال توسعه مهمترین منبع علوفه ای نشخوار کنندگان می باشد. یکی از روشهای افزایش ارزش این باقیمانده ها، روش بیولوژیکی عمل آوری با قارچ پوسیدگی سفید پلوروتوس می باشد.
نمونه های کاه گندم قبل و بعداز عمل آوری از مجتمع تولید قارچ جوانه جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. ترکیبات شیمیایی شامل، الیاف نا نحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، پروتئین خام، خاکستر، عصاره اتری و ماده خشک در نمونه های فوق طبق روشهای استاندارد مشخص شد.