سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش تهمتن – کارشناس ارشد متالورژی دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت ، دانشگاه
سیدمحمد موسوی خوئی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت ، دانشگاه صنعتی امیر کب

چکیده:

در این مقاله عملیات بوردهی چدن ها به روش جامد، مزایای پوشش های ایجاد شده و خواص آن ها تحت بررسـی قرار گرفته است . مرحله اول، بدست آوردن یک ترکیب مناسب برای پودر م ی باشد که بدین منظور نمونه هایی از جنس چدن خاکستری در یک دما و زمان ثابت در ترکیب هـای مختلفـی از مخلـوط پـودری بـوردهی شـدند . در مرحله دوم با قرار دادن نمونه ها در ترکیب ایده آل بدست آمده در دماهای ۸۵۰ ، ۹۰۰ و ۹۵۰ درجـه سـانتیگراد و زمان های ۲ ، ۳ ، ۴ و ۶ ساعت، تأ ثیر این دو پارامتر بر روی نوع پوشـش ایجـاد شـده پـس از انجـام آزمـایش هـای متالوگرافی، ریزسختی سنجی و ضخامت سنجی، تحت بررسی قرار گرفتند . ترکیب ایده ال بدست آمده شـامل ۹۰ درصد وزنی کاربید سیلسسیم، ۵ درصد وزنی کلرید آمونیم و ۵ درصد وزنـی کاربیـد بـور اسـت و شـرایط بهینـه پوشش در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد و در مدت زمان ۴ ساعت حاصل شده است