سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیما نژادمقدم – دکترای عمومی ( رئیس بیمارستان شهید رجایی تنکابن)
نسرین نوری – دکترای داروسازی ( سرپرست داروخانه بیمارستان شهید رجایی تنکابن)
آتوسا محمدعباسی – ،کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، ( کارشناس امور بیمارستان بیما

چکیده:

اورژانس بعنوان قلب بیمارستان با رسالت ارائه خدمات مراقبتی اورژانس درسطح بیمارستانها ایفای نقش می نماید . لذاهمواره انتظارمی رود نجات جان بیماردرشرایط بحرانی با امکانات و تسهیلات مناسب صورت پذیرد . با عنایت به اهم یت فوق العاده این بخش ونظام بهداشت ودرمان وتأثیرعملکردآن برکل کیفیت خدمات درمانی بیمارستانها برآن شدیم روندفرآیندتحویل دارو ولوازم مصرفی رادراین واحدحیاتی بررسی نماییم .
روش کار :
این مطالعه براساس یک نوع بررسی آماری به روش FOCUS- PDCA ازطریق مقایسه ومحا سبه میانگین فروش دارو ولوازم مصرفی درششماهه اول سالهای ۸۲ و ۸۳ دردرمانگاه اورژانس بیمارستان شهیدرجائی تنکابن صورت پذیرفته است .
یافته :
با بررسی های آماری به روش یادشده مشخص گردیدکه میانگین درآمدحاصله ازفروش دارو ولوازم مصرفی قبل ازارتقاء درششماهه اول س ال ۸۲ بدلیل تحویل اقلام براساس درخواست بمیزان ۱/۵۲۷/۴۱۳ ریال بوده که پس ازارتقاء فرآیندو تحویل اقلام مصرفی برمبنای مصرف واقعی درششماهه اول سال ۸۳ به ۱۲/۲۰۱/۹۲۹ ریال افزایش یافته است .
استنتاج :
نتایج مطالعه نشان می دهد که درراستای اجرای فرآیندتحویل دارو و لوازم مصرفی به درمانگاه اورژانس براساس بررسی وکنترل دقیق نسخ وقبوض صادره که همان مصرف واقعی آن واحد بوده نه تنهامیتوان داروولوازم مصرفی را به موقع درکلیه بخشها خصوصا “ دربخش اورژانس بیمارستان تأمین نمود بلکه میتوان درکنارآن با اعمال مدیریت پویا به سود دهی ودرآمد مناسب ومنطقی نیز دست یافت