سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غزل لبیکی – تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه مهندسی شیمی
حسین عطار – تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی، گروه بیوتکنولوژی دارویی
جواد حامدی – تهران دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی

چکیده:

اریترومایسین ، آنتی بیوتیک پرمصرفی است که در صنعت امروزه از طریق فرایند تخمیری چند مرحله ای و توسط باکتری Saccharopolyspora erythraea تولید می شود. عوامل زیادی برروی فرایند تخمیری تولید اریترومایسین اثر دارند که یکی از آنها نوع و مقدار ترکیبات محیط کشت است که نقش مههمی در رشد و سنتز باکتری، زمان و میزان تولید محصول و هزینه های انجام فرایندتخمیر دارد. در این پژوهش به بررسی فرایند تولید اریترومایسین توسط باکتری فوق به روش تخمیر و اثر غلظتهای مختلف سوبسترای نیتروژنی آرد کلزا در محیط کشت تخمیر پرداخته شده است دورۀ گرماگذاری ۱۱ روز، دور شیکر ۲۲۰rpm، دمای انکوباتور ۳۳C و PH اولیه محیط ۶/۸ بوده است. در طول فرایند تغییرات مورفولوژی باکتری، PH، بیومس، اریترومایسین تولیدی، پارامترهای تخمیر اندازه گیری شده است. میزان اریترومایسین تام، اریترومایسین A و فعالیت اریترومایسین تولید شده به ترتیب روشهای اسپکتروفتومتری، HPLC، و میکروبیولوژیک سنجیده شده است غلظت بهینه کنجاله کلزا برای تولید محصول ۳۰ گرم بر لیتر بدست آمده است.