سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی کیا – وزارت نیرو – سازمان انرژیهای نو ایران
علی نظری – وزارت نیرو – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

سالیانه میلونها تن لجن در فرآیند تصفیه فاضـلاب در تصـفیه خانه های شهرها ، کارخانجات و صنایع مختلـف تولیـد مـی گردد که دارای پتانسیل آلایندگی شـیمیایی و بیولـوژیکی مـی باشد . تولید روزافزون این لجن ها باعث می گردد که دفـع و دفن آنها از معضلات اساسی تصفیه خانه بوده و هزینـه هـای گزافی نیز دراین زمینه صرف می گردد . تجربیات و بررسی های عملی انجام شده توسط مؤلفین مقاله در راکتورهای بیهوازی در اشل آزمایشـگاهی و نیمـه صـنعتی نشان می دهد که این پسماندهای آلی آلاینـدة محـیط زیسـت دارای پتانســیل مناســبی بــرای تولیــد انــرژی ( الکتریکــی و حرارتی ) به روش هضم بیهوازی می باشد . با بهره گیری از فرایند هضم بیهـوازی مـی تـوان ضـمن حـل معضل پسماندهای آلی ، حفظ محیط زیست و جلو گیـری از گسترش عوامل بیماری زا به تولید انرژی پاک اقدام نمود . مطالعات استحصال انرژی از لجـن هـای تولیـدی در تصـفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه بـه روش هضـم بیهـوازی در راکتور های آزمایشگاهی به حجم ۵ لیتر در شرایط مزوفیلیـک به صورت پیوسته و غیر پیوسته انجام گرفت . نتـایج حاصـله در این مقاله ارائه می گردد . این نتایج مـی ت وانـد در تصـمیم گیریهای تولید و تأمین انرژی ، حفظ محیط زیسـت و نیـز در طراحی تصـفیه خانـه هـای فاضـلاب راهگشـای مسـئولین و مهندسین مشاور باشد .