سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد عسکری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش تولید کاربیدهای Cr7Cr3, Cr33Cr2 از مخلوط پودر کروم و گرافیتبا ترکیب Cr60Cr40 به روش آلیاژ سازی مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایجنشان می دهد با افزایش زمان آسیاکاری اندازه دانه ها از ۲۶nm در زمان ۵ ساعت آسیا کاری به ۶nm در زمان ۳۰ ساعت آسیا کاری کاهش می یابد. با افزایش سرعتچرخش آسیا از ۲۵۰ به ۵۶۰ rpm در زمان ۵۰ ساعت آلیاژ سازی مکانیکی فاز کاربیدی Cr7Cr3 در زمینه آمورف مشاهده می شود.
همچنین تاثیر شدت آسیا کاری بر نوع محصولات پس از عملیات حرارتی بررسی شد. با انجام عملیات حرارتی در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد بمدت ۲ ساعت بر روی نمونه ۵ ساعت آلیاژ سازی مکانیکی شده با سرعت چرخش آسیای ۲۵۰ و ۵۶۰rpm اندازه دانه نهایی تغییری نداشت.