سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل درویزه – استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مازیار دقیقی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گ

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی اتصال ایجاد شده بین لوله و صفحه لوله با اسـتفا ده از فراینـد جوشـکاری انفجـاری بـه روشEWP پرداخته است . در بررسیهای صورت گرفته رفتار دینامیکی لوله ها و مراحل تغییر شکل آنها تحـت بارگـذاریانفجاری داخلی ، به وسیله روش اجزای محدود و نرم افـزار LsDyna مطالعـه شـده و پارامترهـای مهـم در کیفیـت اتصال نظیر زاویه دینـامیکی برخـورد ، سـرعت لولـه هـا ، سـرعت شـعاعی برخـورد و . . . بـه روش عـددی محاسـبه گردیده است . آنگاه با درج اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار در نمـودار ی بـه نـام پنجـره جوشـکاری ،حـصول جوش قابل قبول امکان سنجی شده است .