سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایوب اسماعیل پور – شهرک دانشگاه صنعتی شریف
ایرج گودرزنیا – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

فناوری سیالات فوق بحرانی و تنوع فراینـدهای آن، روش هـای جدیـدی جهـت تولیـد محصولات مختلف دارویی، پلیمری، شیمیایی و … با خصوصیات فیزیکی مناسـب ارائـه نموده است . در این میان سیستم های کنترل رهش دارو از قب یل سیـستم هـای غـشایی کاربرد فراوانی یافته اند . در این مطالعه، با شناختی که بر روی سیستم های کنترل رهـش دارو و خصوصیا ت آنها داریم، با بکارگیری فرایند فوق بحرانـی گـاز ضـدحلال ) ) GAS و ساخت دستگاه مربوطه، شرایط را برای تولید نمونه ای آزمایشگاهی از غشاءهای پلیمری ( پلیاتیلن گلیکول ) فراهم نموده و نحوه تولید آن مورد بررسی قرار میگیرد