سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم عباسوند – مدیر گروه پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

چکیده:

با توجه به اینکهمدیریت پسماندهایشهری یکی از مو ضوع های مساله ساز در مدیریت شهریست در این مقله سعی شده با بررسی و استفاده از منابع نظری و تجربی برنامه ریزی و مدیریت پسماند شهری و بررسی نتیجه مطالعات در خصوص عناصر کاربردی و یافتن مشکلات و عوامل درونی و بیرونی برنامه ریزی و مدیریت سیستم پسماندهای شهری گلستان در راستای اهداف طرح پژوهش با به کارگیری روش توصیفی و تحلیلی پیشنهادات و راه کارهای اساسی در حفظ محیط زست شهر ها خوا هد داشت.نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ایجاد مدیریت یکپارچهپسماند تعریف تشکیلات و سازمان دهی مستقل برای مدیریت پسماندهای شهری اجرای اصول مدیریت پسماند مدیریت و نظارت شهرداری بر امور پسماند جلب مشارکت مردم در اجرای برامه های مدیریت پسماند خصوصابازیافت ارتباط سازمانها و دستگاه های اجرایی مرتبط با آموزش عمومی و ارائه ی اموزشهای مختلف و فرهنگ سازی توسط شهرداری برای ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری لازم است.