سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصح قادری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

حوزه تلوار چای یکی از واحدهای هیدرولوژی قهرد – کلوچه می باشد که در اثر توسعه خندق هر ساله بیش از ۷۲۰ تن خاک در سطح ۲۱۰ متر مربع از سطح آناز طریق جریان آب خارج می شود. تحقیق به منظور بررسی پایداری خاک از طرفی و تعیین مقدار K فرسایش پذیری در نقاط مختلف حوزه از طرف دیگر انجام شد. در کارهای میدانی نمونه برداری و تشریح پروفیل خاک، تعیین ساختمان خاکدانه ها و عمق خاک، تعیین ویژگی های ژئومرفولوژی واحدها و نوع استفاده از اراضی و بررسی نقاط در حال تخریب صورت گرفت. با توجه به نتایج واحدهای اراضی حوزه تعیین و با بهره گیری از منابع اطلاعاتی مختلف مرز واحدها ترسیم گردیده مقادیر نسبت جمع مقدار لای و ماسه به درصد رس خاک واحدها محاسبه شد و فرسایش پذیری مربوط به هر واحد بدست آمدو اطلاعات خاک، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، ویژگی های خاک و فرسایش پذیری در محیط GIS به نقشه تبدیل شده و در نهایت اطلاعات هر واحد با هم مقایسه شدند. نتایجنشان داد که فرسایش پذیری در واحد اراضی ۱و۴ در بیشترین مقدار و در واحد ۱و۲ در پایین تر حد است و اختلاف معنی داری بین واحد ۱و۴ با دیگر واحدها از نظر فرسایش پذیری خاک وجود دارد.