سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آذر فاریابی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
عباس پاشایی اول – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اکسید های آهن به مقدار زیادی تحت تاثیر تکامل و رفتار تعدادی از خاکها هستند . بیشتر اشکال فعال اکسیدهای آهن در دامنه کمی کریستاله شده اند، ( اغلب کریستاله ضعیف نامیده می شوند ) از قبیل
فری هیدریت ).۴) اگزالات آمونیوم اسیدی یک عصاره گیر است که معمولاً برای تعیین کمیت اکسیدهای آهن خاک با دامنه کم کریستاله شدن استفاده می شود . مقدار کل اکسید های آهن با افزایش مقدار
اکسید های آهن بلوری در خاکها افزایش نمی یابد . نسبت مقدار اکسیدهای آهن بی شکل به بلوری به مقدار زیادی با افزایش مقدار اکسیدهای آهن بلوری کاهش می یابد، و این کاهش با مقاومت اکسید های آهن بلوری به هوازدگی و تجزیه هماهنگ است . هیو رنگ با افزایش مقدار اکسیدهای آهن بلوری زیاد می شود (۵).