سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کیوان نارویی – دانشجوی دکتری- دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از فرایندهای مهم در شکلدهی ورق ، فرایند شکلدهی کشایی میباشد. در این فرایند برای بررسی کششپذیری ورق از آزمون اریکسون که یکی از آزمونهای استاندارد در بررسی فرمپذیری ورق در حالت کشایی میباشد، استفاده میشود. در این آزمون ورق توسط پانچ نیمکروی تغییر فرم داده میشود. از آنجایی که ورقهای مرسوم در مهندسی همیشه دارای ترکیب ایده آلی از لحاظ خواص مکانیکی و فیزیکی نمیباشند، لذا با اتصال ورقهای فلزی از جنسهای متفاوت سعی در بهبود خواص مینمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر اصطکاک بین سر پانچ و ورق، اصطکاک بین لایهها در ورق مرکب، ضخامت ورق، موقعیت ورق وتاثیر روانکار بر فرمپذیری ورق به کمک مدل اجزاء محدود غیرخطی میباشد. لذا در این تحقیق با توجه به رفتار غیر خطی (هندسی و مادی) ورق، مدلی برای رفتار ورق در نظر گرفته میشود و با لحاظ نمودنمسئله تماس وکمک گرفتن از آنالیز المان محدود غیرخطی، نیرو و ارتفاع گنبد برای شرایط اصطکاکی متفاوت محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج به دست آمده مبین آن است که روانکاری، اندازه شعاع گوشه قالب و خواص مکانیکی ورق در تماس با پانچ تاثیر زیادی در کاهش نیرو و افزایش ارتفاع گنبد دارند و تنش فشاری لایه دوم باعث توزیع یکنواختتر کرنش میشود. در این راستا پاره نشدن لایه ضعیفتر در ورقهای چند لایه تا کرنشهای بالاتر مورد تفسیر قرار گرفت.