سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصدق سجودی –

چکیده:

در ا ین مقاله اطلاعات آماری از مصرف انرژ ی برق و ریشه های فرهنگی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای مناسب آن بررسی شده است . در ا ین مقاله از روشها ی تحقیق توصیفی و تحقیق همبستگی سود جسته شده است و نمونه ها ی آماری از مشترک ین صنعت ی ، خانگ ی ، تجاری و عمومی تحت شرایط ویژه انتخاب و بررسی گردیده اند . فرهنگ زندگی و میزان مصرف برق مشترک ین ، سطح تحص یلات و تعداد افراد خانواده همراه با م یزان مصرف در هر نوع مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است و برای هر مورد در جهت بهسازی فرهنگ مصرف ارائه طریق شده است .