سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاجی ستوده – گروه آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یک محیط ترکدار مرکب از یک شبکه ترکها و قطعات پیوسته سنگی است. شبکه ترکها تاثیر عمیقی بر رفتار محیط و مشخصات آن میگذارد که مطالعه آن درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری بوده است.
شبکه ترکهای توسط خصال و مختصات یک یا چند ترک تعیین می گردد. مهمترین خصال ای شبکه عبارت است از تعداد دسته ترکها وسمت و فاصله هر دسته ترک و تعداد ترک در واحدحجم (دانسیته ترکها). هر دسته ترک با یک ترک معرفی می گردد. مشخصات مهم این ترک عبارت از طول ترک ، عرض یا بازشدگی ترک، شکل ترک، زبری آن ور شدگی ترک و خصوصا پارامترهای معرفی کننده پاسخ ترک در قبال بارگذاریهای مکانیکی و یا هیدرومکانیکی می باشند.
موضوع این مقاله در خصوص رفتار هیدرومکانیکی این درز منفرد می باشد. رفتار ترکها تحت بارهای برشی یا عمودی بنحو گسترده ای در سالهای اخیر بررسی شده و همچنان میدان تحقیقات وسیعی را شامل است لیکن این رفتار درحالتی که علاوه بر بارهای محیطی در داخل درز نیز فشار میان حفره ای موجود می باشد. مستقلا کمتر مطالعه شده است و هرجا که به آن نیاز بوده از دیدگاه های نظری مکانیک خاک و یامحیطهای متخلخل اسنتفاده شده است.
طی مطالعه اخیرا بدوا بصورت تجربی و فقط در زیر بارهای عمودی (بار برشی صفر) پاسخ درز برداشت شده و با داشتن این اطلاعات عینمی متناسب با رفتار ترک میدان ریاضی مناسب آن جستجو شده است. بدین منظور درز سنگی در محیط گرانیت، مرمر و شیست مطالعه شده است که دراین مقاله نتایج مربوط به ترک مرمر ارائه می شود.