سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدکیا کیانیان – عضو هیات علمی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
حسن حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
هایده آرا – عضو هیات علمی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
فهیمه رسولی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
مطالعه داده های ساعتی و روزانه پارامترهای حرارتی ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره ۵۵ ساله با استفاده از تحلیل خوشه ای با هدف شناسایی فصول اقلیمی، نشان می دهد چهار فصل تقویمی تا حدودی با فصول حرارتی مطابقت دارد. مطالعه ویژگی های این فصل های حرارتی نشان می دهد که دو فصل سرد و گرم طولانی تر از دو فصل دیگر یعنی نیمه سرد و معتدل می باشد و کم دوام ترین فصول فصل نیمه سرد می باشد. مطالعه ویژگی های این فصل های حرارتی نشان می دهد که دوره سرد در بیرجند زودتر از فصل تقویمی شروع شده و زودتر خاتمه می یابد. در نتیجه طول دوره فصل گرم افزایش یافته است. یافتن دوره های اقلیمی سرد و گرم و روند ساعتی تغییرات دما در این دوره ها می تواند کمک فراوانی در زمینه مدیریت مصرف انرژی بنماید