سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرامین حسینی – دانشجوی دکترای ساخت و تولید دانشگاه مازندران
حمیدرضا محمدی دانیالی – دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
محمدجواد ناطق – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق شبیهسازی ربات موازی استوارت-گوف در محیط نرمافزارMATLAB صورت میگیرد. ضریب کمانش،بعنوان معیار قرارگیری یکی از پایه ها در خطر بروز کمانش تعریف میشود. در یک فضای کاری ازپیش تعیین شدهی مکعبی شکل، مقدار این ضریب در موقعیتهای مختلف محاسبه شده و فضایکاری مطمئن از عدم ایجاد کمانش درهمهی پایه ها محاسبه خواهد شد. بزرگترین فضای قابل دسترس درون مکعب قبلی که در آن میزان ضریب کمانش ازیک مقدار بیشینه بزرگتر نباشد، بعنوان فضایکاری عاری از خطر بروز کمانش معرفی میشود. نتایج حاصل با نتایج مدل ساخته شده ی پلی اتیلنی مقایسه میشود.