سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سرور شمشیری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
وحیده کامروافر – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق نوروزی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله عصاره – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خورشید به عنوان یک ستاره درتمام گستره امواج الکترومغناطیسی تشعشع می کند . در این مقاله ارتباط بین افت وخیزهای ولتاژ دریافتی تلسکوپ زادیویی باتعداد لکه ها وسایرفعالیت های خورشید که ازسایتهای معتبرگرفته شده، بررسی شده است . با افزایش لک، میدان مغناطیسی و در نتیجه تشعشع ذرات بنیادی ( بادخورشیدی ) و نیز برونداد خورشیددرسایرحوزه های فرکانس ازجمله رادیویی افزایش می یابد . در اکثر نقاط داده ها شاهد همگونی بین هر دوموارد فوق الذکر می باشند درخصوص سایر نقاط، عوامل عدم هم بستگی مطرح شده است .