سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعبداله حسینی – کارشناس ارشد زراعت
منظر حیدری – کارشناسخاکشناسی
جهانفر دانشیان – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید قربانی جاوید – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

به منظور بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پر اکسیداز در برگ برنج تحت تنش شوری آزمایشی با ساختار فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام گردید.دو ژنوتیپ ۲۹IR و۴۷۸FL به ترتیب حساس و متحمل به تنش شوری در شرایط گلخانه ای به روش هیدروپونیک و در محیط غذایی یوشیدا کشت شدند. گیاهان پس از گذشت ۲۵ روز از کشت به مدت ۱۶ روز تحت تنش ۱۰۰ میلی مولار NaCl قرار گرفتند و نمونه برداری از برگ به منظور ارزیابی صفات مورد نظر در آخرین روز تنش انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر تیمار شوری بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پر اکسیداز معنی دار شده است. همچنین اثر رقم و اثر متقابل رقم در تیمار شوری بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز معنی دار شده است که نشان دهنده روند مخالف در فعالیت این آنزیم در دو ژنوتیپ حساس و مقاوم است. فعالیت آسکوربات پر اکسیداز به مراتب تحت تنش شوری بیشتر از فعالیت آنزیم کاتالاز بوده است. همچنین آنزیم پر اکسیداز در ژنوتیپ متحمل افزایش و در ژنوتیپ حساس کاهش یافته است.