سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعیده رشیدی – کارشناس ارشد رشته زراعت
رضا توکل افشاری – اعضائ هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – اعضائ هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
هوشنگ علیزاده – اعضائ هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

چکیده:

پیری بذر سبب کاهش بنیه و کاهش قدرت جوانه زنی و افزایش زوال بذر می شود. رادیکالهای آزاد اکسیژن که از متابولیسم اکسیداسیونی میتوکندری در طول جوانه زنی تولید می شوند نقش مهمی در زوال بذر در طول فرایند پیری ایفا می شود. با توجه به اهمیت سیستم های آنزیمی آنتی اکسیدانت در از بین بردن رادیکالهای اکسیژن آزمایشاتی با هدف ارزیابی فعالیت آنزیم های پر اک سیداز و کاتالاز در دو رقم بذر کلزا (بهاره option 500 و پاییزه licord) تحت تیمار های بدون پیری و هشت روز پیری زودرس و ٣ سطح آبگیری ۶، ۱۲ و ۱۸ ساعت انجام شد. آزمایشات به صورت طرح فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ٣ تکرار در آزمایشگاه بیو تکنولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال ١٣٨٤ انجام شد . نتایج نشان داد که با افزایش سطح آبگیری بذر از ٦ ساعت به ١٨ ساعت میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در هر دو تیمار پیری و بدون پیری و هر دو رقم کلزا افزایش یافت ولی در تیمار ٨ روز پیری میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز نسبت به تیمار بدون پیری کاهش یافت . همچنین میزان فعالیت این آنزیم ها در رقم Licord در تیمار های بدون پیری و پیری از رقم option 500 بالاتر بود.