سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
حسین قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا درخشانی – دانشجوی دکترای بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اینکه اشکال و ناهمواری های سطح زمین حاصل تٱثیر عوامل فرسایش و وضعیت زمینساخت فعال حاکم بر منطقه است، لذا با مقایسه شاخصهای زمین ریختی، می توان وضعیت منطقه را از لحاظ زمینساخت فعال بررسی کرده و ایستگاه های مختلف را از نظر فعالیت زمینساختی با یکدیگر مقایسه کرد. شاخص های زمین ریختی در منطقه ی مورد مطالعه برای ۱۸ گنبد نمکی اندازه گیری و محاسبه شده که پس از مقایسه نتایج به دست آمده با یکدیگر، وضعیت گنبدهای نمکی مختلف از لحاظ فعالیت زمین ساختی و بالا آمدگی نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت.