سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
سیده زینب اسماعیل پور – دانشجوی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
سیدمحمد علوی – کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
حسین آقاجان تبارعالی – کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
در این تحقیق فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه تشنه داری در غلظت ۲۰ گرم بر میلی لیتر بر علیه سوش Rathayibacter tritici, Escherichia coli مورد بررسی قرار گرفت. روش های بررسی: فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی، بر ا ساس قطرهاله ممانعت کننده از رشد در روش سنجش انتشار دیسک مورد ا رزیابی قرار گرفت در نهایت نتایج این تحقیق بیانگر فعالیت ضد باکتریایی این گیاه بر روی هر دو گونه باکتری را نشان داد که در بین این دو گونه بیشترین ت أثیر را به ترتیب بر روی باکتری Rathayibacter tritici با اندازه هال ۱۴ میلیمتر و باکتری Escherichia coli با اندازه ۱۰ میلیمتر را نشان داد.