سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

بررسی گسلهای منطقه و زلزله های تاریخی و زلزله های قرن جاری نشان می دهند که منطقه زنجان از فعالیت لرزه خیزی نسبتا بالایی برخوردار است . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، عکسهای هوایی و اطلاعات ماهواره ای، نقشه گسلهای منطقه به طور کاملتر تهیه گردیده است . سپس کلیه زلزله های تاریخی منطقه، زلزله های ثبت شده توسط شبکه های جهانی در قرن جاری و خرد زمینلرزه های ثبت شده توسط شبکه های لرزه نگاری محلی استخراج و نقشه لرزه خیزی و خردلرزه خیزی منطقه تهیه گردیده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بعضی قسمتهای منطقه حالت نبود لرزه ای وجود دارد و منطقه دارای پتانسیل زلزله های بزرگ می باشد. توزیع زمین لرزه های محلی با گسلهای اصلی همخوانی دارد ولیکن مواردی نیز مشاهده شده که گسلها هیچگونه فعالیت لرزه ای از خود نشان نداده اند . عکس این مسئله نیز وجود دارد یعنی نواحی زلزله خیزی نیز هستند که در نقشه های زمین شناسی آنها نشانه ای از گسل به چشم نمیخورد.
به همین دلیل، برای بدست آوردن نتایج کاملتر نیاز به مطالعات صحرائی و بررسی های دقیق تری می باشد . بخصوص در مناطقی که خصوصیات نبود لرزه ای مشاهده می گردد این نوع مطالعات بیشتر توصیه می گردد.