سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو درستیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش ، تغییرات لرزه خیزی در فلات ایران از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور رفع مشکل عدم یکنواحتی زمین لرزه ها و اشباع مقادیر بزرگی، روابط مختلف بینانواع بزرگی محاسبه و به هر زمین لرزه یک بزرگی واحد نسبت داده شد. پارامترهای a,b و میانگین دوره بازگشت زمین لرزه ها برای نواحی مختلف محاسبه گردیده و ارزیابی مقادیر به دست آمده نشان دهنده فعالیت بالای لرزه خیزی در برخی مناطق است. بررسی زمین لرزه های تاریخی و توزیع زمانی و مکانی زمین لرزه ها در بازه های زمانی متفاوت نشان دهنده فعالیت لرزه خیزی در نواحی مختلف می باشد. محاسبه انرژی ، نرخآزاد سازی استرین و ممان سالیانه محاسبه شده در هر ناحیه لرزه زمین ساختی، نقشه های دو و سه بعدی استرین آزاد شده در بازه های زمانی متفاوت نشان دهنده فعالیت مناطق مختلف فلاتایران میباشد. مقایسه کلیه نتایج بدست آمده و مقادیر جمعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵نشان دهنده تمرکز جمعیت در مناطق لرزه خیز با خطر بالا می باششد و مناطق آسیب پذیر را مشخص می نماید.