سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن اصیلیان –
سعید جعفری –
حسین کاظمیان –

چکیده:

نانو ذرات طلا بر روی پایه زئولیتی نوع NH4-Y اصلاح شده به صورت NA-NH4-Y سنتز گردید و فعالیت و پایداری حرارتی آن در راکتور بستر ثابت و با دبی ۳۱ML/MIN هوای خشک و ۰٫۵ % حجمی CO مورد بررسی قرار گرفت . کاتالیست تازه تهیه شده AU/NA-NH4-Y در دمای ۲۰C دارای قدرت اکسیداسیون COبه میزان ۵% و دمای حذف ۵۰% و ۱۰۰% آن به ترتیب ۱۰۰C و ۱۳۰C میباشد بعد از انجام عملیات حرارتی در ۴۰۰C به مدت ۲۴ ساعت کاتالیست در دمای ۲۰Cفاقد فعالیت بود و دمای حذف ۵۰% و ۱۰۰% آن بهرتیب ۱۱۰ و ۱۳۰Cگردید . خصوصیات کاتالیستها توسط FT-IR وEDAXو XRF تعیین گردید .