سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سوگل شهیدی – دانشکده علوم و فنون دریایی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی
پریسا نجات خواه معنوی –
افتخار شیروانی مهدوی –

چکیده:

تاثیر فلزات سنگین بر موجودات آبزی ،توجه بسیاری به خصوص در مطالعاتی که وابسته به آلودگی های صنعتی و آلودگی های مربوط به تماس بشر با طبیعت است ،را به سوی خود جلب نموده است . در این تحقیق تجمع فلزات سنگین روی ، مس و سرب در آب و فراوان ترین جلبک ها در چهار ایستگاه انتخابی به نام های جفره ، منازل نفت کش ، پارک دانشجو و پارک لیان در منطقه جزرو مدی بوشهر در فصل تابستان سال ۱۳۸۶ ، در زمان ج زر کامل آب به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت . گونه های ماکروجلبک ها شناسایی شدند و با توجه به فراوانی آنها نمونه برداری انجام گرفت . میزان فلزات سنگین پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه های آب و ماکروجلبک با دستگاه جذب اتمی اسپکترومتر مدل Varian 220 ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در کلیه ماکروجلبک های مطالعه شده قابلیت جذب و تجمع زیستی فلزات سنگین وجود دارد ، در بررسی فلزات سنگین موجود در جلبک ها بیشترین و کمترین جذب فلز روی به ترتیب در جلبک ppm45,2 ) Hypnea sp. ppm12,1 ) Gracillaria arcuata وفلز مس در جلبک ppm 23,3 ) Codium sp و۷,۸)Gracilaria corticata ppm وفلز سرب در جلبک ( ppm 6,5) Acanthophora muscoides و ( ppm60) Dictyosphaeria cavernosa به دست آمد . نتایج حاصل از بررسی فلزات سنگین در آب منطقه نشان داد که میزان فلز روی و سرب در طی ده سال اخیر افزایش و میزان فلز مس کاهش یافته است