سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پری براتی گندم کار – سازمان آب و برق خوزستان – امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و رسوب
نادر حسینی زارع – سازمان آب و برق خوزستان – امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و رسوب
نغمه سعادتی – سازمان آب و برق خوزستان – امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و رسوب
مریم احمدی – سازمان آب و برق خوزستان – امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و رسوب

چکیده:

حفظ و نگهداری محیط زیست ب الاخص محیط های آبی از آلاینده های گوناگون معضلی است که بشر امروز بیش از هر زمان دیگر با آن در گیر است بخش قابل ملاحظه ای از این آلاینده ها یی که وارد محیط زیست می شـوند مولود صنعت و تکنولوژی در عصر کنونی است . موضـوع آب ، چگـونگی مـصرف و راههـای اسـتفاده صـحیح و مدیریت آب و فا ضلاب با توجه به روند رو به رشد صنعت از مهمترین مقولات زیست محیطی ما می باشد . در این میان اثرات ورود فا ضلاب های صنعتی واحد های مختلف و پسĤبهای شهری و کشاورزی به منابع پذیرنده آبـی در استان خوزستان و بویژه رودخانه های کارون و دز امری است که مسلما بیشترین تاثیرات سوء را بر حوضه آبریز فوق بر جای خواهد گذاشت از میان آلاینده ها نیز تاثیر مواد آلود کننده غیر قابل تجزیه ای مانند فلـزات سـنگین بیشتر بوده است ورود املاح فلزات سنگین نظیر کادمیوم – کروم – روی – نیکل – مس – منگنز – آهـن – وانـادیوم و جیوه و … و با توجه به خاصیت مسموم کنندگی این ترکیبات برای آبزیان و انسانها و تجمع یـافتن آنهـا در بـدن موجودات آبزی و انسان ، مسمومیت شدید و خسارات جبران ناپذیر ایجاد خواهـد کـرد . در ایـن مقالـه رودخانـه کارون ازنظر فلزات سنگین ( کروم ، سرب، روی ) بررسی شده است . روش مطالعه بـر اسـاس ن مونـه بـرداری ماهیانه از ۱۴ ایستگاه کارون بزرگ ( کارون + دز ) و آنالیز آنها و تعیین سرب ، ک روم ، روی با دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم Flame و Furnace بوده است . با توجه به اینکه %۹۰ آب شرب مردم اسـتان خوزسـتان از رودخانه کارون می باشد نتایج بدست آمده با استاندارد های آب شرب EPA ، WHO ، و استانداردوزارت نیـرو به شماره ۱۰۵۳ مقایسه گردیده است . نتایج نشان میدهند که بعضی از این فلزات زیر حد اسـتاندارد و مطلـوب بوده و در برخی دیگر زنگ خطری جدی را نشان می دهد