سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ولی اله خوشطینت – استادیار گروه الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نورف ایران

چکیده:
یکی از نگرش های کارآمد اسلام در این باره، آمیختن ارزش های اخلاقی با اقتصاد است، چرا که برای رسیدن به سعادت پایدار و ابدی انسان، جامعه اسلامی از یک سو نیازمند اقتصادی پویا و رشد یافته است تا رفاه عمومی را محقق سازد، و از دیگر سو، محتاج تحکیم و تقویت ارزش های اخلاقی در فرهنگ عمومی است، تا با سالم سازی فعالیت ها، سعادت اخروی افراد را فراهم آورد، به ویژه آن که رشد مطلوب اقصادی و تحکیم ارزش های دینی، تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. موضوع این نوشتار، ارایه و تحلیل آموزه های اخلاقی اسلام در عرصه تولید، توزیع و مصرف، و تبیین کارکردهای اقتصادی آن و شیوه های نهادینه ساختنش در فرهنگ عمومی است و به این گونه سامان یافته است : مفهوم شناسی، بررسی رابطه اخلاق و اقتصاد، بررسی فراگیر و جامع آموزه های دینی و توجه به مفاهیم اقتصادی، با مراجعه به منابع فراوان و معتبر و ارائه کارکردهای اقتصادی آموزه های اخلاقی و توجه به سیر منطقی مباحث، از ویژگی های این نوشتار به شماره می آید.