سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مریم شکری – استاد دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

مراتع مورد مطالعه بخشی از حوزه آبخیز واز به مساحت ۵۱۵۰ هکتار است که در فاصله ۶۵ کیلومتری شهر چمستان نور قرار دارد . محدوده ارتفاعی منطق ه حداقل ۱۷۵۰ متر و حداکثر ۳۵۸۷ متر از سطح دریا می باشد . در این تحقیق ، فهرست کاملی از گیاهان به انضمام شکل زیستی و کورولوژی ۱ گیاهان این مرات ع تعیین گردیده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، مجموعه رستنیهای این منطقه بالغ بر ۲۳۷ گونه بوده که از این تعداد ۴ گو نه از شاخه نهانز ا دان آوندی ، ۲ گونه از شاخه بازدانگان و ۲۳۱ گونه از شاخه نهاندانگان ( ۴۷ گونه از رده تک لپه ایها و ۱۸۴ گونه از رده دو لپه ایها ) می باشند . مجموعه گونه های گیاهی متعلق به ۲۸ خانواده و ۱۴۴ جنس می باشد. خانواده های گیاهی با بیشترین تعداد گونه ها عبارتند از : خانواده Poaceaeبا ۳۴ گونه خانواده هایAsteraceae و Lamiaceae هر یک با ۳۱ گونه ، خانواده Fabaceae با ۲۲ گونه خ انوادهRosaceae با ۱۹ گونه و خانوادهCaryophyllaceae با ۱۲ گونه . در بین گیاهان منطقه به ترتیب همی کریپتوفیتها با ۱۱۶ گونه ( ۴۹ درصد گونه ها ) ، تروفیتها با ۵۹ گونه۲۴/۹درصد گونه ها ) ، ژئوفیتها با ۳۷ گونه ۱۵/۶ درصد گونه ها ) مهمترین اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه را تشکیل می دهند .ازنظر عناصررویشی منطقه ۱۳۸ گونه عنصرایران تورانی ۵۱ گونه عنصرایران تورانی و اروپا _ سیبری ، ۱۸ گونه عنصرمدیترانه ای ،اروپا _سیبری وایران ،تورانی، ۱۷ گونه عنصراروپا _سیبری ، ۹ گونه عنصرجهانی ، ۳ گونه عنصرایران تورانی و مدیترانه ای و ۱ گونه عنصر مدیترانه ای و اروپا- سیبری می باشند.