سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه شهرستانی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان
معصومه جلالوند – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان
شمس الضحی ابوالمعالی – استادیاران گروه زیست فناوری پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان
شکیبا درویشعلیپور – استادیاران گروه زیست فناوری پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان

چکیده:
مقدمه: بهره برداری بهینه از ظرفیت های بیابان ها بدون آسیب رساندن به اکولوژی،مستلزم شناخت دقیق ذخایر زیستی آنها می باشد. در پژوهش حاضر، میکروارگانیسم های بخشی از جنوب غربی دریاچه نمک حاج علی قلی خان شناسایی و بر اساس میزان تحمل پذیری نمک جداسازی شدند. مواد و روش ها: جداسازی میکروارگانیسم ها با استفاده از سه محیط کشتMGM( 23% نمک )، MH (10% نمک)،) SWN 2% نمک) و طی سه مرحله خالص سازی انجام شد. میکرو ارگانیسم ها کدگذاری و در محلول ۸۰% گلیسرول ذخیره گردیدند. نتایج: از ۲۱۰ میکروارگانیسم جداشده(بیشتر آنها باسیل گرم مثبت)، ۴۶، ۶۲ و ۱۰۲ جدایه به ترتیب در شرایط ۲۳% ، ۱۰%و ۲% نمک رشد کردند.