سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
حمیدرضا نی ساز – تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

در حالیکه تجهیزات انرژیبر الکتریکی در نقطه مصرف از بازده بالایی برخوردار هستند، بیشتر تلفات در تبدیل سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاهها و سیستم انتقال قدرت به وجود میآید. در مقایسه، بهرهبرداری ازانرژیهای سوخت فسیلی در نقطه مصرف از کارآئی پایینتری برخوردار است و به کارگیریی استانداردهای عملکردِ اینگونه تجهیزات، که مبتنی بر دینامیک انرژی بری میباشد، از دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت ویژهای پیدا میکند و در کاهش شدت انرژی موثر واقع میگردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی فنی و مقایسه استانداردهای ملی ایران با استانداردهای بینالمللی به صورت تحلیلی میباشد. نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که استانداردهای ملی تجهیزات انرژیبر سوخت فسیلی از قبیل آبگرمکن فوری دیواری۳۴/۷۷% اجاق خوراکپزی ۴۹/۲۲% آبگرمکن مخزندار گازی۴۶/۴۹%و بخاری گازی دودکشدار ۶۸ % درمطابقت با استانداردهای بینالمللی مربوطه میباشد.