سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره نظارتیی زاده – کارشناس ارشد حفاظت و مرمت میراث فرهنگی استان لرستان، آزمایشگاه حفاظت
مسعود دارابی – کارشناس ارشد حفاظت و مرمت میراث فرهنگی استان لرستان، آزمایشگاه حفاظت

چکیده:

استفاده از روش های متالوگرافی ، پرت و نگـاری بـا پرتـو اشـعه ایکـس و پـراش پرتـو ایکـس ) ) XRD محـصولات خوردگی برای بررسی فنی و آسیب شناسی اشیاء نقره ای منسوب به غار کلماکره لرستان در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است . این بررسی به عنوان یکی از بخش های پروژه بزرگ تعیین اصالت اشیاء نقره ای منسوب بـه غـار مذکور تعریف شـده اسـت . از تجزیـه و تحلیـل نتـایج بـ هدسـت آمـده از متـالوگرا فـی، XRD و پرتـو نگـاری بـا پرتوایکس اصالت اشیاء مجموعه از لحاظ تکنیک ساخت و نوع خوردگی ها مورد تائید قرار گرفت . شناخت نوع
خوردگیها و آسیب های موجود در اعمال نظر درباره شرایط نگهداری اشیاء قب ل از کشف و اتخاذ روش مناسـب جهت پاکسازی و حفاظت اشیاء مثمرثمر واقع شد . آزمایشها بر روی نمونه های فلـزی برداشـت شـده از اشـیاء و محصولات خوردگی جداره داخلی و خارجی آنها صورت گرفته است .