سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین بهرامی – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق (امور دیسپاچینگ )
کیوان عراق – شرکت همیان فن

چکیده:

رشد روزافزون استفاده ازانرژی الکتریکی درمصارف مختلف خانگی صنعتی تجاری و … ازیکسوو اهمیت ویژه ای که اسمترارآن دربین مشترکین پیدا نموده است لزوم اتخاذ تدابیری مناسبی درجهت ارتقاپایداری شبکه کاهش خاموشیها و انرژی توزیع نشده را درسطوح مختلف صنعت برق کشورتاکیدمی نماید.دراین راستاشبکه های توزیع که ازجهات تعدادوسعت و پراکندگی ازمیزان بیشتری درمقایسه باسایرسطوح ولتاژبرخوردارمیباشد نیزازاین امرمستثنی نبوده و انجام اقداماتی دراین خصوص امری ضروری مینمایدافزایش بارترافیکی شهرها بالاخص کلانشهرهای کشور درسالهای اخیرنیزباعث بروز مشکلاتی درروند خدمات رسانی مناسبتربه مشترکین درزمینه کاهش تعدادو مدت زمان خاموشیها گردیده است