سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین امرالهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران ای

چکیده:

ترانسفورماتورهای توزیع یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر میزان تلفات انرژی الکتریکی است . با وجود اینکـه رانـد مـا ن آنها نسبت به تجهیزات دیگر نسبتاً بالا است ولی با تو جـه بـه تعداد زیاد آنها در شبکه های توزیع و با عنایـت بـه اینکـه در تمامی ساعات سال فعال هستند و حتی در حالت بی باری نیـز انــرژی مصــرف مــی کننــد، تلفــات آنهــا در مقایســه بــا ســایر تجهیزات قابل ملاحظـه بـوده و افـزایش جزئـی بـازده، ایـن تجهیزات می توانند مزایای اقتصادی زیادی همراه داشته باشد . ترانسفورماتورهای توزیع بسته به طراحی ، نحوه سـاخت ، کیفیت مواد اولیه مـورد اسـتفاده و نـوع بهـره بـرداری دارای تلفات متفاوتی هستند، و امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت و تامین مواد اولیه مناسب می توان بیش از ۷۰ درصـد تلفـات آنها را کاهش داد .
بکار گیری و استفاد ه بهینه از ت رانسفورماتورهای کم تلفات در شبکه های توزیع بجای احـداث و توسـعه شـبکه ،صـرفه جویی قابل توج هی در سرمایه گـذاری اولیـه جهـت احـداث نیروگاه ها و توسع ه شـبکه هـای انتقـال و توزیـع و سـوخت مصرفی ایجاد می گردد . بنابر این ارزیابی تلفات واقعی ترانس های توزیع در طـول عمر مفید آ نها کمک می نمایـد تـا در طراحـی، خریـد و بهـره
برداری ترانس ها با دید بازتری اقدام نمـود و امکـان مقایسـه واقعی آلترناتیوهای مختلف ترانس ها و خرید اقتصـادی تـرین آنها بو جود آید . در این مقاله ضمن ارائه مدل جامع بـرآورد ارزش تلفـات،
محاسبات اقتصادی به منظور تصمیم گیـری بـرای جـایگزینی ترانس ها با راند ما ن بالا ارائـه گردیـده و در ایـن محاسـبات ترانس های جدید کم تلفات با ترانسفورماتورهایی معمولی از نقطه نظرهای مختلف فنی و اقتصادی مقایسـه شـده انـد و در این بررسی سود ناشـی از کـاهش تلفـات ترانسـفورماتور در طول عمر مفید آنها نسبت به هزی نه اولیه لازم برا ی جـایگزینی و نرخ باز برگشت سرمایه محاسبه گردیده است .