سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – پژوهشگاه مواد و انرژی
رامین حقیقی خوشخو – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی در مورد نیروگاه زباله سوز بر مبنای زباله های شهری تهران می پردازد . زباله سوزی روشی چهت دفع بهداشتی زباله است . آنالیز زباله های شهری به ویژه شهر تهـران و بـرآورد ارزش گرمـایی آن و تعیـین دمای شعله از موضوعات مورد بحث در این مقاله هستند .
در پایان تعیین آرایش یک نیروگاه زباله سوز نمونه برای شهر تهران و نحوه طراحی اجزای مختلف آن از دیـد گاه زیسـت محیطی و هم چنین بررسی اقتصادی آن انجام گرفته ونتایج ارائه شده است . شایان ذکر اسـت کـه مباحـث مـورد اشـاره نتایج حاصل از پروژه ” بررسی و تحقیق در طراحی و ساخت نیروگاه زباله سوز ” انجام گرفته توسط بخش مکانیـک مرکـز تحقیقات نیرو می باشد .