سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صفری – شرکت برق منطقه ای فارس
حمزه روغنیان جهرمی – شرکت برق منطقه ای فارس
حسین محسنی – دانشگاه تهران
عبدالرسول پیشاهنگ – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

مقره ها از تجهیزات اساسی خطوط الکتریکی هستند کـه نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه ایفا می نمایند به گونه ای که هرگونه حادثه حتی روی یـک مقـره ( اعـم از تـرک مقـره ، شکستگی، سوختگی و … ) می تواند باعـث ایجـاد اتصـالی و قطع کلخط یا ایستگاه گردد . بکارگیری مقره های پلیمری به علت مزایـای فـراوان آنهـا بطورگسترده ای روبه افزایش اسـت . بیشـترین بـازار مصـرف مقره های مزبور ایالت متحده آمریکا می باشد . به علت سبکی وزن مقره های سیلیکونی، در اروپا نیز روند مصرف آنها رو به رشد می باشد .
یکی از مزایای بسیار مهم مقره های سـیلیکونی در منـاطق آلوده، پایداری و عدم قطع برق در شرایط سـخت آلـودگی و شرجی می باشد . بـا توجـه بـه حـوادث ناشـی از آلـودگی و شرجی و عدم قابلیت اطمینان شبکه (ٌبعضا تا ۱۷ مورد قطعـی خط در ماه گزارش شده است ) ، گاهاٌ ملاحظات اقتصادی نیـز نمی تواند مانع از بکار گیری این نوع مقره گردد . در این مقاله با توجه به شرایط خاص آب و هوایی اسـتان بوشهر و قرار گرفتن ایـن اسـتان در مجـاورت نـوار سـاحلی خلیج همیشه فارس، تجربیات بهره برداری و اقـدامات انجـام شده جهت جلوگیری از قطعی فراوان خطوط بر اثر شکسـت عایقی مقره های پرسیلینی شـرح داده شـده اسـت . در نهایـت بهبود هزینه چرخـه عمـر ) ) LCC مقـره هـا، بـا بکـارگیری مقره های سیلیکونی بررسی شده اند