سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر مقصودی –
ساناز تاروردیان –

چکیده:

مزایای متعدد منابع انرژ ی تجد ید پذیر از جمله، فراوان ی، عدم ا یجاد آلودگی، تکنولوژ ی نسبتا ساده و تولید غیر متمرکز، باعث افزایش روز افزون استفاده از ا ین م نابع شده است . از ا ین رو بس یاری از کشورها در صدد استفاده موثر تر از منابع انرژی تجدید پذیر می باشند . با توجه به پتانسیل بالا ی انرژ ی خورشیدی در کشورمان، سرما یه گذار ی و توسعه کاربرد ا ین انرژیروری به نظر می رسد. در این مقاله ضمن معرفی روش های مختلف استفاده از انرژی خورشیدی، تعداد ی از مدل ها ی تابش انرژ ی خورشیدی معرفی می شوند و پتانسیل انرژی خورشیدی در ا یران مورد بررسی قرار می گی رد. در نها یت ارزی ابی نسبت به اقتصادی بودن استفاده از این انرژی در ایران صورت می پذیرد.