سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شریف مراغی –
احمد حیدری نیا –
نعمت اله جعفرزاده –

چکیده:

در این پژوهش باکتریهای موجود در استخرهای شناسی سرپوشیده و باز اهواز در طول یک سال و در هر چهار فصل بهره برداری مورد بررسی قرار گرفتند. در هر فصل برای هر استخر در سه بار با فواصل یک ماه نمونه گیری شده و تمام نمونه ها دو گانه(Duplicate) بوده اند. نتایج بدست آمده نشان داد که ۸۶ درصد استخرهای مورد بررسی روباز و فصلی و ۵۰ درصد کل استخرها دارای مقادیر کلر باقی مانده مطابق با استانداردهای توصیه شده ملی و بین المللی بوده و بیش از ۵۰درصد آنها از روش کلر زنی گازی استفاده می نمودند. نتایج آزمایشات میکروبشناسی بر روی نمونه های آب استخرها نشان داد که در تابستان ۱۳۷۴ و تابستان ۱۳۷۵ باکتری اشرشیاکلی به ترتیب در ۸۷/۵ و ۷۵ درصد نمونه ها وجود داشته و استافیلوکوک نیز به ترتیب در ۹۳/۷۵ و ۴۳/۷۵ درصد دیده شده است. اما در زمستان ۱۳۷۴ و بهار ۱۳۷۵ باکتری اشرشیاکلی مشاهده شده در نمونه های مورد بررسی به ترتیب معادف صفر و ۲۰ درصد بوده است، در حالی که استافیلوکوک در ۶۰ درصد نمونه ها مشاهده گردید. این مطالعه نشان می دهد که تغییر فصل و روباز بودن و سرپوشیده بودن استخرها بر وجود یا عدم وجود باکتری اشرشیاکلی تاثیرگذار می باشد اما رابطه ای با استافیلوکوک مشاهده نمی گردد. وجود کلر باقی مانده به میزان ۰/۶ میلی گرم / در لیتر و PH حدود ۷/۸ شرایط مناسبی را جهت کنترل عفونت های میکروبی در استخرها بوجود می آورد.