سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور شیرمرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
محمد حسین لباسچی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

جهت بررسی فیزیولو ژیکی اثر تنش آبی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در ارقام گلرنگ بهاره , پژوهشی در سال ١٣٨٢ در محل مزرعه آموزش و پژوهش دانش کده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج طرح ریزی و به اجرا درآمد آزمایش براساس کرتهای خرد شده درقالب طرح پایه بلو ک کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا شد تیمار های آبیاری در دو سطح بعنوان عامل اصلی و تیمار ارقام گلرنگ بهاره اراک ۲۸۱۱، ۶۲۰-KH62 و IL-117 بعنوان عامل فرعی منظور گردید . میزان فعالیت کاتالاز در تیمار های اعمال شده سپس از نمونه برداری از بافت برگ های جوان بو ته ها طبق روش poglia تعیین گردید در آخر د اده های بدست آمده توسط برنامه نرم افزاری MSTAT_C تجزیه شده و میانگین ها بر اساس روش دا نکن مورد مقایسه قرار گرفت . تیمار تنش آبی در بوته های گلرنگ باعث افزایش معنی دار میزان فعالیت کاتالاز گردید در بین سه رقم مورد استفاده اختلاف معنی دار ی در میزان فعالیت کاتالاز مشاهده نشد ولی در بین ارقام رقم ۶۲۰-KH62 دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیم بود.