سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آتنا بیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
سمیه نظارت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تعیین میزان محدودیت حاصل از منبع (فتوسنتز برگ ) و یا مخزن اقتصادی (دانه های در حال رشد ) بهبود عملکرد دانه در ذرت را تسهیل می نماید. دو آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید . در آزمایش اول حذف تاج گل ، حذف برگ های بالایی بلال ، حذف نزدیکترین برگ و حذف برگ های پایینی بلال اعمال شد .در حالیکه در آزمایش دوم تیمارها عبارت بودند از حذف بلال پایینی ، حذف بلال بالایی و حذف هر دو بلال . د ر هر آزمایش تیماری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .اعمال تیمارها در هر دو آزمایش در زمان ۵۰ % گلدهی صورت گرفت . نتایج آزمایش اول نشان داد که حذف برگ های مختلف گیاه به طور معنی داری وزن بلال ها و وزن ۱۰۰ دانه را در آنها کاهش داد. بیشترین کاهش در وزن بلال از حذف نزدیک ترین برگ حاصل شد . در آزمایش دوم تیمارها به طور معنی داری وزن نزدیک ترین برگ ، برگ های بالایی بلال و ساقه بالای بلال را تحت تأثیر قرار دادند . این آزمایشات نشان داد که دستکاری نسبت های مبدأ و مقصد عملکرد ، اجزا عملکرد و ذخایر فتوسنتزی را در مقایسه با شا هد تغییر می دهند.