سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه شعبانیان –
جهانگیر حیدرنژاد –
اکبر حسینی پور –

چکیده:

به منظور بررسی جدایه های ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV) در مزارع و گلخانه های ایران نمونه های گیاهان آلوده از مناطق کرمان (کهنوج و جیرفت)، کرج، میناب، یزد، رشت و اصفهان جمع آوری و Total RNA جداسازی شد. با استفاده از یک جفت آغازگرهای اختصاصی یک قطعه ۴۶۰ نوکلئوتیدی از ژنهای پروتئین پوششی و NIb جدایه های این ویروس تکثیر و پس از همسانه سازی تعداد ۴۶۰ نوکلئوتید مربوط به این ژنها تعیین ترادف شدند. این قطعه با ترادف های هم ردیف خود از جدایه های سایر کشورها نظیر پاکستان، امریکا، اسپانیا، نپال، فرانسه، سنگاپور، ترکیه و ژاپن مقایسه گردید. مطالعات تبارزائی نشان داد که جدایه های خیار (از رشت و اصفهان) و کدو (کرج، کهنوج و میناب) و یک جدایه خیار از یزد با بیش از ٩۶ درصد همولوژی نوکلئوتیدی دردو زیر گروه مجزا ازیکدیگر قرارمی گیرند. هم چنین جدایه خیار از کرمان وجدایه هندوانه ابوجهل ازمنطقه جیرفت با جدایه های ایتالیا، فرانسه ، مجارستان و دو جدایه از امریکا نیز در دو زیر گروه مجزا واقع شده اند. تنوع این بررسی بیانگر وجود تنوع ژنتیکی در بین ایزوله های مختلف ZYMV در ایران می باشد.