سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حاجی قلیزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با پردازش، تعبیر و تفسیر عکسها و تصاویر ماهواره ای، اهمیت جایگاه و کاربردهای علوم و تکنولوژی فضایی که قادربه پیش بینی بروز حوادث غیر مترقبه و هشدارهای لازم، آشکارسازی فعالیتهایمخاطره آمیز زیست محیطی و کاهش اثرات ناشی از آنها، مدیریت فرسایش، پیش بینی فصلی و سالانه آب و هوا و بررسی اثر آنها بر کشاروزی، خشکسالی و پیشروی کویر، برنامه ریزی و مدیریت منابع، نظیر معادن، جنگل، مرتع، ماهیگیری ، وحوش، مدیریت آب آشامیدنی و آشکارسازی آلودگی آب و جلوگیری از امراض ، تهیه انوع شکل های موضوعی و کارتوگرافی درمقیاس های گوناگون معین می گردد. تغییر کاربری در جنلگها و مراتع به انواع زراعت آبی، دیم ، باغات و تاسیسات شهری و صنعتی، در اراضی شیبدار و حساس به فرسایش میتواند باعث ایجاد و توسعه روند فرسایش و رسوبزایی و سیل خیزی و زمین لغزش د رحوزه های آبخیز باشد. در این تحقیق از روش تفسیر و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای لندست ۷، سنجنده ETM مربوط به سال ۲۰۰۲ میلادی برای تهیه شکل فرسایش در پنج حوزه بزرگ محاط استان تهران شامل حوزه طالقان رود، هراز ، دریاچه نمک ، جاجرود – کرج و کویر مرکزی استفاده شد. در این شکل انواع اشکال فرسایشی هزار دره، فرسایش خندقی با شدت زیاد، فرسایش خندقی با شدت متوسط، فرسایش خندقی با شدت کم، پهنه های با اشکال فرسایشی بادی و بستی سیلگیر تفکیک گردید.