سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صالح زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
حبیب شاه نظری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
یاسر دهنوی – دانشجو دکتری خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله قابلیت اطمینان قطعه EK به K پوشش تونل آبرسانی از سد امیرکبیر به تهران با استفاده از روش تحلیلی و تحت اثر بارها ی زمین محاسبه شده است . برای محاسبه قابل یت اطمینان از تعر یف حاش یه اطم ینان استفاده شده و روش بکار رفته برای این منظور روش شبیه سازی مونت کارلو میباشد. برای انجام محاسبات، یک کد با استفاده از نرم افزار ۷ MATLAB- نوشته
شده است . کل طول تونل به ۲۵ بخش تقس یم شده و نرم افزار برا ی بخشها ی مختلف اجرا شد ه است. نتا یج بدست آمده از نرم افزار نشان دهنده بالا بودن قابل یت اطمینان پوشش تونل میباشد. در انتها ن یز آنالیز حساسیت برای پارامترهای مختلف روش تحلیلی انجام شده است.