سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رضا حق پرست – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
رحمان رجبی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
مجتبی جعفر زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه قابلیت انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام مختلف گندم نان، در مزرعه معاونت تحقیقات دیم سرارود استان کرمانشاه در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در شرایط آبی و دیم اجرا شد . این بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار بر روی ۱۱ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.) به همراه دو واریته شاهد محلی(سرداری وآذر- ۲) انجام شد. برای شبیه سازی تنش خشکی از کلرات سدیم ۰/۴ درصد استفاده گردید. صفاتی نظیر سرعت رشد اولیه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که بین قطر ساقه و قابلیت انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در دو شرایط آبی و دیم همبستگی منف ی و معنی داری مشاهده شد .که این نشان دهنده آن است که با کاهش قطر ساقه ارتفاع گیاه بیشتر شده و انتقال مجدد بیشتر صورت می گیرد . از طرف دیگر بین TOL و سرعت رشد اولیه همبستگی منفی و معنی داری در سطح ۱ در صد وجود دارد که این بیانگر آن است که ژنوتیپهایی که دارای سرعت رشد اولیه زیاد هستند تفاوت عملکرد آن ها در دو شرایط تنش و غیر تنش کمترمی باشد در این میان ژنوتیپ شماره ۶ دارای کمترین TOL و کمترین عملکرد است . بیشترین TOL مربوط به ژنوتیپ شماره ۳ است که دارای بیشترین عملکرد نیز می باشد.