سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
زهرا ناظمی – دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
مطهره عجم – دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
افسانه اکبری – دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هدف از این تحقیق، تشخیص سنگ آهک از دیگر سنگ های رسوبی می باشد که بدین منظور از تصاویر ماهوا ره ای لندست ( سنجنده(ETM + استفاده شد . بعد از ب رداشت داده های میدانی و تقسیم بندی آنها به دو کلاس آهک و غیرآهک، از چهار روش لوله های موازی،حداقل فاصله از مرکز، فاصله ماهالانوبیس و حداکثر درستنمایی به منظور طبقه بندی تصویر + ETM استفاده شد . بررسی چهار روش فوق، نشان داد که بهترین روش، لوله های موازی با ضریب ۱/۴۷ با دقت %۵۶ و %۷۶ در مرحله آزمایش و آموزش می باشد . توسط این روش توزیع مکانی آهک در کل منطقه شاهرود از تصویر + ETM استخراج شد . با توجه به منحنی های طیفی آهک و غیرآهک وشباهت آنها به یکدیگرامکان تفکیک سنگ آهک از دیگر سنگ های رسوبی توسط تصاویرETM +با دقت بالا امکان پذیر نمی باشد