سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دهقان – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز، بخش مهندسی موا
عباسعلی نظربلند – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز، بخش مهندسی موا
عقیل اشرفی – دانشجوی کاشناسی ارشد بخش مواد مهندسی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز، بخ
علیرضا خلیفه – بازرس فنی پتروشیمی شیراز دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد

چکیده:

اتصالات جوش غیر همجنس به ویژه اتصال فولاده ای ساده کربنـی و فولادهـای زنـگ نـزن آسـتنیتی بـه شکل وسیعی در نیروگاهها و صنایع پتروشیمی مورد استفاده می باشد . در این صنایع در بویلرها بـه دلایـل اقتصادی قسمتی که تحت دمای کمتری قرار می گیرد از فولاد ساده کربنـی اسـتفاده مـی شـود و در دیگـر قسمتها که متحمل دمای زیادتر ی می شوند از فولاد زنگ نزن آسـتنیتی اسـتفاده مـی شـود . بـه همـین دلیـل اتصال جوشی این فولادها اجتناب ناپذیر است . در این تحقیق، بـا اسـتفاده از فراینـد جوشـکاری قـوس بـا الکترود دستی ) ) SMAW توسط الکترود E309L با ثابت نگهداشتن تمـامی پارامترهـای جوشـکاری، دو فـولاد سـاده کربنـ ی St37 و Ck45 بـه فـولاد زنـگ نـزن آسـتنیتی AISI 304 جـوش داده شـد . خـواصکانیکی اتصالات جوش، شامل خواص کششی، ضربه و سختی مـورد آزمـایش و مقایسـه قـرار گرفـت . ریز ساختار و سطوح شکست نیـز توسـط میکروسـکوپهای نـوری و الکترونـی SEM مـورد بررسـی قـرارگرفت . نهایتأ بهترین اتصال ج وشی و شرایط بهینه برای دسترسی به بهترین خـواص جـوش در هـر اتصـال توصیه شده است .