سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و عضو هیات مدیره انجمن مکانیک سنگ ایران

چکیده:

یکی ازروشهای بررسی پایداری حفریات زیرزمینی تحلیل عددی می باشد اکنون نرم افزارهای مختلفی دردنیا برای بررسی پایداری موجود هستند اگرچه خیلی ازاین نرم افزارها دررشته های مختلف مهندسی کاربرد دارند ولی برای مدل کردن توده سنگ دارای محدودیت های فراوان می باشند تنها تعداد اندکی ازنرم افزارهای ارایه شده دارای قابلیت مدل کردن محیط سنگی با درنظر گرفتن معیارهای شکست سنگ ازقبیل موهر – کولمب و یا معیارتجربی هوک و براون می باشند یکی ازساده ترین و درعین حال مناسبت رین نرم افزارهای موجود که باروش اجزا محدود اجزا مرزی و یاتلفیق هردوروش باهم میتواند پایداری حفریات زیرزمینی را به صورت دوبعدی انجام دهد نرم افزار PHASES می باشد برای بررسی قابلیتها و کارایی این نرم افزار یک مطالعه موردی به انجام رسیده است این مورد پروژه توسعه سدشهیدعباسپور می باشد دراین بررسی پایداری مغار نیروگاه برق آبی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصله ازاین روش با روشهای دیگر مقایسه گردیده است میزان درستی عملیات و نتایج حاصله درحدقابل قبولی می باشد